Els llibres representes una despesa important i que es concentra al principi de curs. Per tal de poder minimitzar-ne l’impacte, des de l’AMPA gestionem la demanda de llibres per part de l’escola i ajustem al màxim el cost que representa per cada alumne.

Per poder assolir aquesta tasca tenim dos objectius fonamentals:

  • Compra de llibres:

LlibresFacilitar la compra dels llibres pel curs acadèmic a les families. Cada any al juny, oferim la possibilitat a tots els pares i mares de l´escola de comprar de forma conjunta a través de l´Ampa tots els llibres. Amb això aconseguim:

  • Facilitar la compra als pares i mares ja que desde l’Ampa ens encarreguem de  comprar tots els llibres i assegurar que estiguin a l´aula el día de presentación de curs als pares.
  • Assegurem preu mínim de mercat de tots els llibres.
  • Aconsseguim un rappel que desde l’Ampa es reinverteix en llibres perque disfrutin els nostres fills a l’Escola.
  • Reutilització de llibres:

Reutilitzacio llibresVetllar pel programa de reutilització de llibres amb el que assolim els següents objectius:

  • Reduïr el cost que té anualment per les families la compra de llibres
  • Inculcar als alumnes el respecte pels llibres i la seva conservació així com la importancia del reciclatge