Reunió Consell Escolar Municipal

Map Unavailable

Data/Hora
23/05/2023 a les 18:00 – 20:00


Ordre del dia:

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2. PREINSCRIPCIONS CURS 2023-2024

3. CALENDARI ESCOLAR I DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2023-2024

4. INFORMACIÓ AJUTS SOCIALS ESCOLARS

5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6. INFORMES, PRECS I PREGUNTES