Devolució dels ecobooks

Quan i com es retornen els ecobooks?

Un cop finalitzat el curs, els alumnes han de retornar els seus ecoBooks de manera que puguin servir per a altres alumnes el proper curs.

Per poder fer la devolució, les famílies reben un correu electrònic, a final de curs, amb l’albarà de recollida, on es llisten els ecoBooks a retornar i on, a més, s’informa del dia, hora i lloc de recollida.

Aquest albarà de recollida també es pot descarregar des de l’àrea privada de l’alumne; uns dies abans de la recollida també s’informa a les famílies i els alumnes a través de SMS i amb uns pòsters informatius penjats al centre docent.

Qui i on els revisa?

Els llibres es revisen per personal d’Iddink en el moment de la recollida, davant de la persona que retorna, seguint els criteris de qualitat dels ecoBooks. La recollida es realitza al centre docent el dia decidit per la direcció, l’AFA i Iddink. El centre haurà d’habilitar una sala gran on el personal d’Iddink pugui instal·lar i connectar els equips informàtics i procedir a la revisió, l’escaneig i la impressió de l’albarà (rebut) amb el resultat de la devolució per a les famílies.

Devolució al setembre

Si es necessiten alguns ecoBooks durant l’estiu, el dia de la recollida s’ha de comunicar al personal d’Iddink (per mail o via web, si no es va al centre docent). Per poder fer el retorn al setembre, Iddink enviarà un altre albarà de recollida específic, on s’indicarà el procés de recollida d’aquests ecoBooks.

Què faig si no puc anar el dia de recollida?

Si no es retorna algun ecoBook el dia de la recollida al centre docent, Iddink ofereix a les famílies la possibilitat, fins al dia 20 de juliol, d’enviar-los o dur-los al magatzem d’Iddink: Avda. de la Ribera 11, 08780 Pallejà.

Si bé els ecoBooks retornats entre el 21 de juliol i el 15 de setembre tenen un cost addicional de 2,50 € per llibre.

Lògicament, si no es retorna un o diversos ecoBooks no hi haurà estalvi econòmic ni ecològic. A partir del 15 de setembre Iddink no permet la devolució de llibres provinents d’anys anteriors i procedirà a reclamar a les famílies l’import estalviat en la compra dels ecoBooks no retornats, ja que haurà de reemplaçar-los per uns de nous.